Príprava na birmovanie 2024/25

Informačné STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV sa uskutoční v kostole CaMpondelok 5. februára o 19:15 (po skončení večernej sv. omše).

Osobný prijímací pohovor s budúcimi birmovancami bude v dňoch 6. – 9. februára. Pôjde sa ABECEDNE v tomto poradí:
UTOROK 6. februára od 16:00 A – C a od 17:00 D – F
STREDA 7. februára od 16:00 G – J a od 17:00 K – L
ŠTVRTOK 8. februára od 16:00 M – O a od 17:00 P – R
PIATOK 9. februára od 16:00 S – U a od 17:00 V – Z

ÚVODNÉ STRETNUTIE BIRMOVANCOV, kde sa aj rozdelia do skupín, bude v PIATOK 23. februára o 19:15.

STRETNUTIA BIRMOVANCOV bývajú v piatky o 19:15 v priestoroch kostola sv. Cyrila a Metoda na Juhu. Na stretnutie sú pozvaní aj rodičia, prví vychovávatelia vo viere, a k nim sa prihovorí pozvaný hosť potom, ako idú birmovanci pracovať do skupiniek.

BIRMOVNÝ RODIČ
Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva (kánon 892, 893 a 874) spĺňať tieto podmienky:

  • Musí zavŕšiť šestnásty rok života.
  • Musí byť katolík,  pobirmovaný  a  ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu  a  vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.
  • Nesmie  byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.
  • Nesmie byť otcom alebo matkou birmovanca.

Birmovným rodičom teda nemôže byť:

  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej cirkvi (napr. pravoslávny, evanjelik a.v.)
  • ten, kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ou) neuzavrel (a) sviatostné manželstvo (v katolíckom kostole)
  • ten, kto je rozvedený a nemá od biskupa dovolenie pristupovať k sviatostiam.