Príprava na birmovanie 2024/25

Informačné STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV sa uskutoční v kostole CaMpondelok 5. februára o 19:15 (po skončení večernej sv. omše).

Osobný prijímací pohovor s budúcimi birmovancami bude v dňoch 6. – 9. februára. Pôjde sa ABECEDNE v tomto poradí:
UTOROK 6. februára od 16:00 A – C a od 17:00 D – F
STREDA 7. februára od 16:00 G – J a od 17:00 K – L
ŠTVRTOK 8. februára od 16:00 M – O a od 17:00 P – R
PIATOK 9. februára od 16:00 S – U a od 17:00 V – Z

ÚVODNÉ STRETNUTIE BIRMOVANCOV, kde sa aj rozdelia do skupín, bude v PIATOK 23. februára o 19:15.

STRETNUTIA BIRMOVANCOV bývajú v piatky o 19:15 v priestoroch kostola sv. Cyrila a Metoda na Juhu. Na stretnutie sú pozvaní aj rodičia, prví vychovávatelia vo viere, a k nim sa prihovorí pozvaný hosť potom, ako idú birmovanci pracovať do skupiniek.
Dátumy
ďalších stretnutí:
8. marca 2024
22. marca 2024
Sobota 13. apríla 2024
17. mája 2024
31. mája 2024
21. júna 2024

BIRMOVNÝ RODIČ
Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, musí podľa Kódexu kánonického práva (kánon 892, 893 a 874) spĺňať tieto podmienky:

  • Musí zavŕšiť šestnásty rok života.
  • Musí byť katolík,  pobirmovaný  a  ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu  a  vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.
  • Nesmie  byť postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.
  • Nesmie byť otcom alebo matkou birmovanca.

Birmovným rodičom teda nemôže byť:

  • pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej cirkvi (napr. pravoslávny, evanjelik a.v.)
  • ten, kto žije v spoločnej domácnosti s mužom (ženou), s ktorým (ou) neuzavrel (a) sviatostné manželstvo (v katolíckom kostole)
  • ten, kto je rozvedený a nemá od biskupa dovolenie pristupovať k sviatostiam.