Krst

Zahlásenie krstu

Krst sú povinní prísť zahlásiť rodičia dieťaťa osobne (aspoň jeden rodič) v kancelárii CENTRA FARNOSTI  v kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade na Juhu. Potrebné je so sebou priniesť občiansky preukaz, sobášny list, rodný list dieťaťa a tiež potvrdenia o krste krstných rodičov. Zahlásiť sa je možné každý deň v úradných hodinách (viď Kancelária), najneskôr však do piatku v tom týždni, v ktorom má byť dieťa pokrstené.

Krstní rodičia

Krstní rodičia musia byť pokrstení a pobirmovaní katolíci, majú pristupovať k svätému prijímaniu a žiť kresťanským spôsobom života. Ak žije krstný rodič v manželskom zväzku, musí mať cirkevný sobáš.

Kedy?

V našej farnosti krstíme vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v nedeľu po sv. omši, ktorá je o 9.00 hod., teda o 10:15, okrem tretej nedele v mesiaci (21.5., 18.6., 16.7., 20.8., 17.9., 15.10., 19.11., 17.12.2023), kedy krstíme vo sv. omši o 9:00.

Rodiča a krstní rodičia sa musia zúčastniť krstnej náuky, ktorá je vždy v sobotu pred krstom o 10:00 v priestoroch Centra farnosti  v kostole sv. Cyrila a Metoda. Ak sú krstní rodičia z inej farnosti a z vážneho dôvodu sa nemôžu zúčastniť náuky, je potrebné priniesť potvrdenie o absolvovaní tejto náuky v inej farnosti. Ak sa náuky nezúčastní jedna strana bez ospravedlnenia, dieťa nebude možné pokrstiť.